About Us

نمایشگاه ها

Mission
تماس با ما

نمایشگاه ها

حضور در نمایشگاه ها و همایش های تخصصی پوشش های ورزشی جز اهداف شرکت شهران مورد توجه قرار گزفته تا همیشه ضمن رویارویی و پاسخگویی به مسئولان ورزشی، نمایش محصولات و خدمات ورزش را در معرض عموم جامعه قرار دهد و آن ها را با جدیدترین تکنولوژی ها و اجراها آشنا سازد. نمایشگاه تخصصی، بازدید مدیر محترم اداره کل ورزش جوانان خراسان رضوی آقای داوری

Acme's Mission

اهداف

بازدید مدیر کل ورزش جوانان استان مازندران در نمایشگاه ادوات و تجهیزات ورزشی

We pionner the future

شهران پیشرو در
نوآوری ورزشی

نمایش محصولات
نمایش محصولات
نمایش محصولات